Ordliste

Ordliste

CO2

Karbondioksid er en kjemisk forbindelse som vi puster ut, finnes i atmosfæren, og skapes når organisk materiale som tre eller fossilt organisk materiale som olje forbrennes. I atmosfæren står den blant annet for drivhuseffekten, som i en passelig mengde sørger for en behagelig temperatur ute på jorda. Gjennom bruk av fossile brensler slipper menneskeheten ut enorme mengder med CO2, som fører til økt drivhuseffekt og dermed klimakrisen. CO2 står for ca tre fjerdedeler av klimagassutslipp globalt. 

CO2e (CO2-ekvivalenter)

CO2-ekvivalenter er en enhet som brukes til å si noe om den samlende effekten av forskjellige typer klimagass. Her regnes all klimagass om til hvor sterk de er i forhold til CO2. For eksempel metan gir kraftigere oppvarming enn CO2, men forsvinner fortere fra atmosfæren, slik at 1 kg metan tilsvarer 25 kg CO2e.

Direkte utslipp

Utslipp som knyttes opp mot en gitt handling, som for eksempel eksos når en kjører bil.

Forbruksbasert klimaregnskap

I et forbruksbasert klimaregnskap tilegnes utslippene forbundet med produksjon av varer og tjenester, den som kjøper varen eller tjenesten. Dette er det motsatte av produksjonsbasert (eller regionalt) klimaregnskap, hvor utslippene tilegnes der de finner sted. For eksempel vil en fabrikk som produserer mobiltelefoner i Kina bli ført i et regionalt regnskap i Kina, mens fra et forbruksbasert perspektiv vil den som kjøper mobiltelefonen få med alle utslippene det kostet å produsere den. Forbruksbasert klimaregnskap gir makt til forbrukeren.

Fotavtrykk

Et fotavtrykk er et tall som beskriver hvor mye en persons livsstil påvirker kloden. I Folkets Fotavtrykk fokuserer vi på klimafotavtrykk, der vi måler personers bidrag til global oppvarming. Andre fotavtrykk, som vann og land, er også vesentlig når man snakker om bærekraft.

Håndavtrykk

Håndavtrykk brukes til å beskrive hvordan en bedrift eller person har positiv påvirkning på verdens rundt seg. Bedrifter med mange kunder har mulighet til å bidra til det grønne skiftet ved å gjøre bærekraft enkelt og naturlig for sine kunder. Når fotavtrykket til kundene går ned, øker håndavtrykket til bedriften.

Indirekte utslipp

Utslipp som skapes gjennom transport, produksjon eller andre støttefunksjoner som kreves for å tilby en vare eller tjeneste.

Klimagass

Klimagass, eller drivhusgass, er en samlebetegnelse for alle gasser som bidrar til drivhuseffekt i atmosfæren. De vanligste klimagassene er karbondioksid, metan, lystgass, og hydrofluorkarboner.